Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVolW2WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Faro Recruitment Vietnam

A beacon to bring employers and jobs seekers together.

Faro Recruitment Vietnam JSC, a part of Faro Recruitment Group - an international staffing solutions provider, assists Clients with Talent Search, Recruitment, Temporary and Outsourcing.

  • hZWXmJVolW2WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZoaJ5sb7Cx
Faro Recruitment Vietnam

Giám đốc bán hàng

hZWXmJVnknKUmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY5hpUqG14Q..

Job Description

  • Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh tháng, quý, năm
  • Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu đã đề ra 
  • Thực hiện nghiệp vụ Kinh doanh cấp cao 
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh của toàn Khối kinh doanh, hướng dẫn/hỗ trợ đội ngũ nhân viên trong công việc hàng ngày 
  • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo huấn luyện, đánh giá, xây dựng đội ngũ kinh doanh của Khối kinh doanh

Additional Information

2018-03-06 USD

About Faro Recruitment Vietnam

As a part of Faro Recruitment Group, an international staffing solutions provider with presence in Asia-Pacific, Europe, Oceania, and the Americas, Faro Recruitment Vietnam JSC has committed to deliver the best quality of service in a professional manner to our Clients and Candidates.

Giám đốc bán hàng

hZWXmJVnknKUmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY5hpUqG14Q..
Lazy Load...