Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVnk3CZlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Faro Recruitment Vietnam

A beacon to bring employers and jobs seekers together.

Faro Recruitment Vietnam JSC, a part of Faro Recruitment Group - an international staffing solutions provider, assists Clients with Talent Search, Recruitment, Temporary and Outsourcing.

  • hZWXmJVnk3CZlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZoaJ5sb7Cx
Faro Recruitment Vietnam

Sales Director

hZWXmJVnknKUmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY55rUqG14Q..

Job Description

- Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh tháng, quý, năm
- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu đã đề ra
- Thực hiện nghiệp vụ Kinh doanh cấp cao
- Giải quyết các vấn đề phát sinh của toàn Khối kinh doanh, hướng dẫn/hỗ trợ đội ngũ nhân viên trong công việc hàng ngày
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo huấn luyện, đánh giá, xây dựng đội ngũ kinh doanh của Khối kinh doanh


Additional Information

2018-03-08 USD

About Faro Recruitment Vietnam

As a part of Faro Recruitment Group, an international staffing solutions provider with presence in Asia-Pacific, Europe, Oceania, and the Americas, Faro Recruitment Vietnam JSC has committed to deliver the best quality of service in a professional manner to our Clients and Candidates.

Get salary from $24,000/year

hZWXmJVnknKUmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY55rUqG14Q..
Lazy Load...