Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVolWyUmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Faro Recruitment Vietnam

A beacon to bring employers and jobs seekers together.

Faro Recruitment Vietnam JSC, a part of Faro Recruitment Group - an international staffing solutions provider, assists Clients with Talent Search, Recruitment, Temporary and Outsourcing.

  • hZWXmJVolWyUmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZoaJ5sb7Cx
Faro Recruitment Vietnam

Sales Manager (Media/Entertainment)

hZWXmJVnlWmamJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY55qUqG14Q..

Job Description

* Kỹ năng Quản lí Tài chính
– Lập kế hoạch tài chính cho bộ phận Kinh doanh theo từng dự án điện ảnh và sản phẩm kinh doanh của công ty.
– Phân tích hiệu quả và dự kiến doanh thu đạt được.
– Lên cơ chế, chính sách bán hàng cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty và các bảng giá áp dụng.

* Kĩ năng Quản lí Nhân sự

– Xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động của Phòng kinh doanh.
– Chịu trách nhiệm lên ngân sách, cơ cấu lương cho từng vị trí cụ thể của phòng.
– Duy trì và phát triển bộ máy nhân sự

* Kĩ năng đặc thù
– Xây dựng hệ thống khách hàng, tạo dựng quan hệ với bạn hàng để bán, cho thuê các phương tiện quảng cáo sẵn có và có thể có của công ty Beta Media
– Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng & chăm sóc khách hàng. Kiểm soát các KPI hoạt động của bộ phận.
– Đẩy mạnh doanh số cho mảng media sale, group sale cho công ty. Lên các kế hoạch để gia tăng doanh số cho từng mảng hoạt động riêng và chung cho toàn công ty
– Tư vấn các kế hoạch truyền thông phù hợp với chiến lược quảng cáo của khách hàng
– Mở rộng, khai thác thị trường, xây dựng quan hệ với khách hàng mới
– Phối hợp với các bộ phận Liên quan nhằm mang đến lợi ích tối đa cho công ty.
– Cập nhật kịp thời về tình hình dự án cho lãnh đạo công ty và nhà đầu tư (thực hiện các báo cáo định kỳ và báo cáo sau mỗi dự án)


Additional Information

2018-03-08 USD

About Faro Recruitment Vietnam

As a part of Faro Recruitment Group, an international staffing solutions provider with presence in Asia-Pacific, Europe, Oceania, and the Americas, Faro Recruitment Vietnam JSC has committed to deliver the best quality of service in a professional manner to our Clients and Candidates.

Get salary from $12,000/year

hZWXmJVnlWmamJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY55qUqG14Q..
Lazy Load...